> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
Trung Qu??c c?ng nha?n thêm 7 c?ng viên ?i?a cha?t qu??c gia va? 1 c?ng viên khoa?ng qu??c gia
 M?i nh?t:2019-09-09 17:49:21   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI
Nga?y 8/9, ta?i Lê? khai ma?c hoa?t ???ng tuyên truyê?n “C?ng viên ?i?a cha?t Trung Qu??c” diê?n ra ta?i H??i ch?? Sinh va?t ca?nh B??c Kinh, Cu?c Lam nghiê?p va? Tha?o nguyên Nha? n???c Trung Qu??c nghiê?m thu va? chi?nh th??c c?ng nha?n 7 c?ng viên ?i?a cha?t qu??c gia va? 1 c?ng viên khoa?ng qu??c gia, trong ?o? co? C?ng viên ?i?a cha?t qu??c gia Ho?a Tha?ch sinh va?t c?? va? ?a? hoa c??ng tha?nh ph?? Ca?m Chau, ti?nh Liêu Ninh, C?ng viên ?i?a cha?t qu??c gia Hoa qua? S?n tha?nh ph?? Liên Van Ca?ng, ti?nh Giang T?, C?ng viên ?i?a cha?t qu??c gia Nu?i Kha?nh Van Linh Bi?ch ti?nh An Huy, C?ng viên ?i?a cha?t qu??c gia Nu?i Linh Th?ng Bi?nh Ho?a, ti?nh Phu?c Kiê?n, C?ng viên ?i?a cha?t qu??c gia ngoa?i ? Tam Minh, Phu?c Kiê?n, C?ng viên ?i?a cha?t qu??c gia Tha?ch Tha?nh, ti?nh Giang Tay, C?ng viên ?i?a cha?t qu??c gia Va?n Pha?t S?n, Th?ng ?a?o, ti?nh H?? Nam, C?ng viên ?i?a cha?t qu??c gia Mo? da?u Hoa B??c Nham Kh?u, ti?nh Ha? B??c. Ti?nh ?ê?n nay, Trung Qu??c ?a? chi?nh th??c c?ng nha?n 214 c?ng viên ?i?a cha?t qu??c gia va? 34 c?ng viên khoa?ng qu??c gia.
182在线午夜福 ,日本天码不卡高清免费